Careerjoy HR Services Oy

Mentoroinnista on moneksi

Perinteisesti mentorointi on  käsitetty menetelmäksi, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo kokemattomampaa henkilöä. Mentoroitava tai usein käytetään myös nimitystä aktori on kisälli ja valmennettava kun taas mentori on vastaavasti mestari, opettaja ja valmentaja.

Uudempi ja monissa organisaatioissa käytetty vertaismentorointi saattaa yhteen kaksi tasaveroista kollegaa, kumppania, työtoveria jakamaan ajatuksia ja kehittämään uutta sekä itseään. Se haastaa ajatuksen, että yhdellä osapuolella olisi enemmän annettavaa kuin toisella. Vertaisen määritelmä onkin ”johonkin rinnastettavissa, verrattavissa oleva, jonkin toisen arvoinen, veroinen.”

Ryhmämentorointi on erittäin varteenotettava vaihtoehto silloin, kun on tarve siirtää hiljaista tietoa ja esimerkiksi erilaisia käytäntöjä usealle henkilölle organisaation sisällä.

Käänteinen mentorointi sopii erityisesti tilanteisiin, jossa halutaan nähdä ja ymmärtää paremmin eri sukupolvien näkemystä.

Esihenkilön tulikoe ja jatkavan työyhteisön selviytyminen irtisanomistilanteissa

Älä jää yksin, kun yrityksessäsi joudutaan sopeuttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Valmennamme johtoa irtisanomistilanteisiin ja niiden jälkihoitoon, irtisanottuja henkilöitä löytämään uuden uran yrityksen ulkopuolelta sekä jatkavaa henkilöstöä käsittelemään tilannetta ja varmistamaan motivaation yrityksen menestyksen varmistamiseksi.

Yritys kasvaa ja vastuut sen mukana

Kaikki meistä tarvitsevat joskus luotettavan sparrauskumppanin ja en ole vielä tavannut yhtään yritystä, jolla olisi varaa menettää hyviä työntekijöitä huonosti hoidettujen henkilöstöasioiden takia. Fiksut voivat aina valita työpaikkansa, joten  huolehdithan siitä, että he valitsevat sinun yrityksesi ja haluavat myös toimia yrityksesi suosittelijoina?

Erityisen kysytty palvelu viime aikoina on ollut ”juridinen työnohjaus”, missä  käydään läpi, mitä kaikkea yrityksen johdon on syytä tietää työlainsäädännöstä koskien työsopimuksia. Sparrauksen käydään keskustellen läpi, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jotta yrityksen työsopimukset ja käytännöt noudattavat lakeja ja määräyksiä. Careerjoyn konsultti tutustuu yrityksessä noudatettavaan työehtosopimukseen ja yrityksen käyttämään työsopimuspohjaan  ennen sparrausta. 

Valmennukset on peruttu, vai onko sittenkään?

Poikkeusaika ja uusi normaali ovat jouduttaneet monella tavalla sähköisten välineiden käyttöä vuorovaikutuksessa työpaikoilla, harrastuksissa, yhteydenpidossa sukulaisiin jne. Osa valmennuksista on siirretty verkkoon, itse tulen tähän junaan hiukan viiveellä. Tämä taas johtuu siitä, että minun on ollut vaikeaa muuttaa ajatusta vuorovaikutuksen toimivuudesta ruudun äärellä. Olen siis pyörinyt ajatuksissani samoja kehäratoja kuin vuosikaudet. Kunnes viimeisen kuukauden aikana olen saanut avattua omaa näkökulmaani hitusen laajemmaksi. Alkanut kysymään oikeita kysymyksiä.

Voidaanko toteuttaa etänä? Väärä kysymys. Miten toteutus etänä toimii niin, että alkuperäinen tavoite saavutetaan? Oikea kysymys.

Esimiehen tulikoe ja jatkavan työyhteisön selviytyminen irtisanomistilanteissa

Älä jää yksin, kun yrityksessäsi joudutaan sopeuttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Valmennamme johtoa irtisanomistilanteisiin ja niiden jälkihoitoon, irtisanottuja henkilöitä löytämään uuden uran yrityksen ulkopuolelta sekä jatkavaa henkilöstöä käsittelemään tilannetta ja varmistamaan motivaation yrityksen menestyksen varmistamiseksi.

Careerjoyn kuulumisia

Kukaan ei varmasti välttynyt täysin ”koronakevään” vaikutuksista omaan (työ)elämään. Tämä kevät on ainakin minulle opettanut arvostamaan asioita, joita olen aina pitänyt itsestään selvyyksinä. Haluan kiittää asiakkaitamme. jotka maksavat aina laskunsa ajoissa, erinomaista tiimiä, joka ei jäänyt tuleen makaamaan vaan joka jakoi osaamistaan, sparrasi ja osallistui palvelumuotoiluun. Sen lisäksi meillä upeita yhteistyökumppaneita, jotka eivät ”virallisesti” esiinny sivuillamme, mutta he ovat olleet korvaamaton apu, kun olemme auttaneet asiakkaitamme ratkomaan erinäisiä haasteita YT:stä palkkahallinnon ulkoistamiseen.

Universaali huippuosaaja haussa?

Yritysten ja organisaatioiden HR-ammattilaisten rekrytointi-ilmoituksia katsellessa näyttää siltä, että haussa on universaaleja huippuosaajia, joiden osaamis- ja omaksumiskyky on tasoltaan epäinhimillistä. Nyt tulee vuosisadan paljastus: me HR-osaajat olemme omaksumiskyvyltämme yhtä rajallisia kuin muidenkin alojen ammattilaiset. Samassa paketissa ei vaan tuppaa saamaan työoikeusjuristia, coachia ja yrityskulttuurin kehittäjää. Olisiko organisaatioiden jo aika tunnustaa realiteetit ja miettiä HR-osaamisen hankinta uudella tavalla?

Back to school, back to work offices

Poikkeusaika on kestänyt pian kaksi kuukautta. Lyhyt aika elämästä, pitkä aika elää epätietoisena tulevasta, rajoituksista, toimeentulosta, harrastuksista, muutoksesta. Todella pitkä aika kokea jatkuvaa huolta omasta ja läheisten terveydestä tai stressata ylipäätään. Mahdottoman pitkältä tuntuva aika niille, jotka on komennettu pysymään kodeissaan ja pidättäytyä kontakteista kokonaan.

Älä jää jumiin kiltin tytön rooliin!

Naiset nousevat yhä useammin johtajiksi, yritysten johtoryhmiin ja muihin vaativiin tehtäviin. Silti monet ylimmän johdon tehtävät ovat edelleen miesvaltaisia. Moni nainen vetää miljardiluokan liiketoimintaa, mutta silti suurin osa pörssiyhtiön toimitusjohtajista on...

Neljäs HR Round Table alkaa – anna hyvän kiertää!

On tärkeätä päästä sparraamaan luottamuksellisessa ilmapiirissä samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa, oppia muilta ja jakaa omaa osaamistaan. Sen takia päätimme Careerjoyssa perustaa pro bonona HR Round Tablen. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät yrityksessä ainoana hr-asioista vastaavana henkilönä. HR Round Tablen tavoite on kannustaa, jakaa parhaita käytäntöjä sekä tutustua muihin hr-ammattilaisiin.

Kolme hoota head-heart-hands

Vuorovaikutus on moniulotteinen ja ristiriitaisuuksistakin koostuva ilmiö. Sen lisäksi, että se vaatii monen asian yhteensovittamista, myös ihmisten tulkinnalla on merkitystä sille, millaiseksi vuorovaikutus koetaan. Ristiriitaisuudet syntyvätkin usein siitä, millaista vuorovaikutusta pidämme hyvänä ja millaista epämiellyttävänä. Koska kysymys on yksilöiden tuntemuksiin liittyvistä asioista, niitä kannattaa avata yhdessä, jotta kaikki yhteisön jäsenet ovat erilaisten tulkintojensa kanssa kuitenkin samalla areenalla.

HR-asioiden auditointi kasvuyrityksissä

”Kuka on teidän yrityksenne työsuojelupäällikkö?” kysyin erään startup-yrityksen toimitusjohtajalta, kun auditoin heidän lakisääteisiä dokumenttejaan. ”Ööö, en mä tiedä, pitäisikö meillä olla sellainen? hän kysyi hämmästyneenä. ”Kyllä vaan, sellainen pitää nimetä, jos...

Johtajan hyvinvointi vaatii peilin

Johtaminen vaatii paljon ja voi olla kovin yksinäistä hommaa. Toisaalla ovat tavoitteet joihin pitää päästä - toisaalla henkilöt, joiden kanssa kuljetaan yhdessä niitä kohti. Intressit eivät koskaan kohtaa täydellisesti, vaan aina joutuu tekemään kompromisseja. Oman...

Mentori on opiskelijalle ennen kaikkea kannustaja

Olen omassa sosiaalisessa kuplassani törmännyt ilmiöön, etteivät yliopisto-opiskelijat oikein tiedä vielä opintojen loppuvaiheessakaan valmistumisen jälkeisistä työllistymisvaihtoehdoista kattavasti tai keinoista, joilla he pääsisivät tarttumaan näihin...

Onko soveltuvuusarvioinneille tarvetta työelämässä?

Toimittuani yli 25 vuotta psykologisten henkilöarviointien parissa törmään toisinaan väittämään, ettei soveltuvuusarvioinnille ole tarvetta rekrytoinnin tukena. Rohkenen väittää kuitenkin toisin. Sen lisäksi, että tutkimuksissa on pystytty erottelemaan eri...

Toimitusjohtaja – keskitytkö ydinosaamiseesi?

Startupissa on tekemisen meininki ja kaikki osallistuvat, kun keskustellaan yrityksen strategiasta, kehitetään tuotteita, tavataan asiakkaita, tai mietitään mistä saataisiin hyviä tyyppejä lisää yritykseen. Toimitusjohtajan aika jakautuu moneen suuntaan, joista...

Henkilöstöhallinto ja strateginen HR – mitä eroa?

HR:n tehtäväkenttä on laaja ja vaihtelee yrityksestä riippuen. Yleistäen HR:n vastuut voidaan kuitenkin jakaa kahteen ulottuvuuteen: Henkilöstöhallinto ja strateginen HR. Erityisesti jälkimmäisen ymmärtämisen ja tarpeen havaitsemisen suhteen esiintyy – kokemuksiini viitaten – runsaasti epätietoisuutta etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Käsittelen seuraavassa lyhyesti näitä kahta HR:n ulottuvuutta ja HR:n palveluna ostamista vaihtoehtona rekrytoinnille.

Älä palkkaa peilikuvaasi

“Hyvä tyyppi”, asenne ratkaisee? Mitä voi oppia ja mitä henkilöllä pitää olla luonnostaan? Onko meillä taipumus pitää hyvinä tyyppein henkilöitä, jotka ajattelevat samalla tavoin, kuin itse ajattelemme? Mitä ominaisuuksia pitäisi tunnistaa, jotta tiimin panos on optimaalinen?