Tietosuojaseloste

Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen sekä vastuullisuuteen ja siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että saat läpinäkyvästi ja selkeästi tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme, mitä henkilötietoja me sinusta tarvitsemme ja mitä tarkoitusta varten.

  1. Rekisterinpitäjä

 Careerjoy Oy (Y-tunnus 2804412–8)   

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö  

Kristiina Pihlaja

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at)careerjoy.fi

3. Rekisterin nimi ja henkilötietojen käyttötarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Yhteys- ja asiakastietoja koskeva henkilörekisteri.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitaminen sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhteydenotoissa rekisterinpitäjälle syntyvä oikeutettu etu käsitellä saatuja henkilötietoja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella ei loukkaa rekisteröityjen perusoikeuksia tai -vapauksia.

Rekisteriin kerätään yhteystietoja potentiaalisista asiakkaista, asiakkaiden yhteyshenkilöistä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä. Tarpeen mukaan, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämistä varten pyydetään rekisteröidyltä suostumus. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

4. Rekisterin tietosisältö  

Rekisterissä käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja: asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi

  • Henkilön yhteystiedot
  • Tiedot rekisteröidyn tehtävästä: tehtävänimike, organisaation nimi, organisaation osoite  
  1. Henkilötietojen luovutukset ja alihankkijat  

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman oikeusperustetta. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle toimeksiannon tai palvelun toteuttamiseksi, jos tästä on erikseen nimenomaisesti sovittu.  

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia kuten Teamtailor (henkilötiedot), Creamailer (uutiskirjeet), MSOffice365 (SharePoint), HubSpot (inbound-markkinoinnin ja myynnin ohjelmisto) sekä Google Analytics (verkkosivujen kävijäseuranta). Markkinoinnissa voidaan käyttää alihankkijoita, jotka vaihtelevat. Palveluntarjoajan kanssa tehdyllä sopimuksella varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

  1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään esimerkiksi sähköpostipalveluiden tarjoajaa. Jos tietojen käsittely edellyttää niiden siirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin, esimerkiksi EU:n komission mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.  

  1. Henkilötietojen säilyttäminen  

Tallennettuja henkilötietoja säilytetään 2 vuotta, mikäli yhteydenottopyyntö ei ole johtanut toimeksiantoon tai asiakassuhde on päättynyt. Toimeksiantojen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään toimeksiannon keston ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolainsäädännön tai rahanpesulainsäädännön, noudattamiseksi.  

8. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

 Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity on kuitenkin itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

 Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vaatia antamiensa henkilötietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.