Työyhteisöille

 

Aloitamme valmennusyhteistyön tutustumalla ensin teihin ja tavoitteisiinne, työkulttuuriinne ja henkilöstön ajatuksiin. Tutustuminen voidaan tehdä tilanteen mukaan haastattelemalla, osallistumista palaveriin tai vaikkapa sähköisen kyselyn avulla. Sen jälkeen suunnittelemme valmennuksen tarkan sisällön ja toteutustavan.

Coachingilla Tavoitteeseen

Coaching on tehokas ja intensiivinen kehittämismuoto – prosessi, jossa coach auttaa coachattavaa itse löytämään ratkaisut ja vaihtoehdot sekä hyödyntämään potentiaaliaan ja voimavarojaan saavuttaakseen tavoitteensa.

Coachingissa korostuu valmennettavan oma rooli ja aktiivisuus. Tuloksellisuutta valmennukseen antaa coach taidoillaan ohjata keskustelua kysymyksin, jotka avartavat ja ohjaavat ajattelua. Coaching lisää valmennettavan itsetuntemusta ja pystyvyyden tunnetta.

Coachingissa keskitytään vahvuuksiin ja ratkaisukeskeisellä työskentelyllä coachattavan potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen. Coaching tarjoaa aikaa ajattelulle sekä valmennettavalle henkilölle tilaisuuden ”kuulla omaa ääntään” ammatticoachin tehdessä nykyistä ajattelua laajemmalle auttavia ja tavoitetta kohti ohjaavia kysymyksiä, aktiivisesti kuuntelemalla ja kertomalla havainnoistaan sekä tekemällä yhteenvetoja kuulemastaan. Coach voi antaa myös tehtäviä, jotka tukevat uutta ajattelua ja toimintaa. Yksilöllisessä ja luottamuksellisessa valmennuksessa voidaan käsitellä asenteiden ja motivaation sekä mahdollisesti rajoittavien uskomusten vaikutusta valmennettavan ajatteluun ja tekemiseen.

Coachingin hyöty yritykselle

Coaching vahvistaa itsenäistä ajattelua ja ohjaa coachattavan fokuksen ja energian tavoitteiden saavuttamiseen. Kun yrityksen strategiset tavoitteet on kytketty coachingin tavoitteisiin, tuo coachingprosessi tavoitteet konkreettisiksi ja ymmärrettäväksi sekä ohjaa tekemistä tehokkaasti tavoiteltuun suuntaan. Kun koko tiimi tai organisaatio hyödyntää coaching-valmennusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvointi sekä tulokset paranevat. Tiimi- ja ryhmäcoaching tarjoaa myös vertaisoppimista ja lisää yhteistyötä.

Coaching käytännössä

Coachingprosessi alkaa valmentajan eli coachin tapaamisesta, jolla varmistetaan coachin sopivuus valmennettavan kanssa yhdessä. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan tavoitteesta ja yhteisen työskentelyn toiveista.

Coaching prosessin kesto vaihtelee muutamasta valmennuskerrasta vuodenkin kestävään kehittämisyhteistyöhön. Yleisimmin coaching valmennuskerrat ovat kestoltaan 60–90 minuuttia.

Mikäli tavoitteet määritellään yhdessä organisaation kanssa, voidaan coachingprosessi aloittaa myös ns. kolmikantatapaamisella, jossa tavoitteen ja mittareiden määrittely tehdään yhdessä esimiehen, valmennettavan asiantuntijan ja coachin kanssa. Tällöin tavoitteiden saavuttamista myös arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa coachingprosessin päätteeksi. Itse valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia coachin ja valmennettavan kesken.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tavoitteeseenne sopivasta coachingvalmennuksesta.

Kansainvälisen Coaching yhdistyksen ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five persoonallisuusprofilointi ja valmennukset
WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä.

Yksi keskeinen tulos työelämän Big Five -tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän Big Five -profiileihinsa. Saamme enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

Workplace BigFive itsetuntemuksen lisäämiseksi

Tunnetko itsesi? Entä kuinka hyvin tunnet työkaverisi tai työntekijöittesi persoonallisuudet?

WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Workplace BigFive tiimeille

Workplace BigFive persoonallisuustesti ja siihen liitetty valmennus antaa työkaluja ja hyötyä moniin tilanteisiin. Testi on niin yksilön kuin tiimin itsetuntemuksen lisäämisessä erinomainen työkalu. Tiimi voi olla myös johtoryhmä tai projektiryhmä.

Hyödytte valmennuksesta mm. seuraavissa tilanteissa, joissa haluatte

 • lisätä tiiminne itsetuntemusta ja kehittää tiimin yhteistyötä ja toimintaa
 • rakentaa tiimejä ja johtoryhmiä optimaalisesti hyödyntämällä erilaisten persoonien vahvuuksia
 • kehittää esimiestyötä
 • tehdä henkilöille ura- ja kehittymissuunnitelmia
 • tehdä perusteltuja rekrytointipäätöksiä
 • varmistaa, että työntekijät tekevät heille parhaiten soveltuvaa työtä
 • vahvistaa henkilöstön työyhteisötaitoja
 • saada keinoja työpaikan ristiriitojen ratkomiseen

Mistä WorkPlace BigFive kertoo

WorkPlace Big Five kertoo viidestä persoonallisuuden osa-alueesta. Malli on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli. Big Five on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. Siksi Big Five -mallia voi kutsua myös ”kaikkien henkilöarviointityökalujen äidiksi”.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen, pääpiirteeseen. Näiden piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä.

WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat

 1. reagointiherkkyys
 2. ekstroversio
 3. uutuushakuisuus
 4. mukautuvuus
 5. päämääräkeskeisyys

Näiden piirteiden lisäksi ihmisen käyttäytymistä tarkastellaan 23 alapiirteen kautta. WorkPlace Big Five on räätälöity työelämään, luotettava, nopea tehdä sekä helppo hyödyntää.

Profiloinnin tekeminen ja valmennukset

Workplace Big Five -testiin liittyy aina henkilökohtainen tulosten purku. Tuloksista saa kirjallisen raportin, jota yhdessä sertifioidun valmentajan kanssa käydään läpi. Tiimivalmennuksissa hyödynnetään tiimin tekemiä profilointeja sekä niiden antamaa tietoa tiimin profiilista. Tiimin koosta ja toiveista riippuen tiimivalmennus voidaan toteuttaa joko koko- tai puolipäiväisenä. Tiimivalmennuksessa käytössänne on Careerjoyn kokeneet tiimi- ja ryhmävalmentajat.

Kohtaamis­valmennus

Nyky­päivän työ­elämässä enää harvoin tarvitaan varsinaisia esiintymis­taitoja, siksi tämä valmennuskin on nimeltään Kohtaamis­valmennus. Esiintymis- ja vuoro­vaikutus­tilanteissa on pohjimmiltaan aina kyse toisen kohtaamisesta.

Voidakseen kohdata toisen aidosti, on hyvä tuntea  itsensä  samoin kuin uskaltaa olla herkkä aistimaan toisen tunnetilaa. Kysymys ei ole päälle liimatuista tekniikoista vaan oman persoonan valjastamisesta aidoksi ja läsnäolevaksi Toisten Kohtaajaksi. 

Tässä valmennuksessa esiintymisjännityksestä tehdään kiusan sijaan kaveri ja treenataan erilaisia Kohtaamistilanteita turvallisessa ympäristössä huumorin sävyttämänä. 

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Saat vahvistusta oman persoonallisen kohtaamistyylisi tueksi
 • Huomaat, kuinka oma tunnetila vaikuttaa kohtaamiseen ja opit vaihtamaan omaa tunnetilaa
 • Kehität empatiataitojasi
 • Saat vinkkejä ryhmän muilta jäseniltä ja valmentajalta
 • Voit luopua ”peikoista” olkapäällä ja valjastat jännityksen tueksesi
 • Treenataan ja heittäydytään kukin itselle sopivalla tavalla

Parempi Asiakaskokemus

Kokemus laadukkaasta asiakaspalvelusta on aina asiakkaan kokemus, ja sen tärkein osatekijä on tunne, jonka saamme asiakkaassa aikaan. 

Asiakastyön ammattilainen tuntee paitsi oman luontaisen toimintatapansa, osaa myös aistia asiakkaasta hänelle sopivan toimintatavan ja sopeuttaa omaa tekemistään sen mukaan.

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen.

Valmennuksessa

 • Vahvistetaan parhaiten toimivia käytäntöjänne
 • Huomataan, kuinka käytämme eri aistikanavia kommunikoidessamme
 • Oivalletaan, kuinka erilaisuus vaikuttaa sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan
 • Luodaan jotakin uutta yhteistä
 • Luovutaan jostakin vanhaista, jotta tilaa uudelle syntyy
 • Tehdään päätöksiä siitä, kuinka kehitymme yhä paremmiksi asiakastyössämme

Omannäköinen *työ*elämä

Irtisanotuksi tuleminen voi olla kova paikka. Siihen saattaa liittyä vaikeita tunteita, epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta.

Outplacement, eli uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset ovat tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa. Outplacement -valmennus tähtää siihen, että uusi työ tai muu ratkaisu löytyy, tai vähintäänkin on olemassa selkeä ja toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma. Valmennustyössämme hyödynnämme omannäköinen *työ*elämä -valmennuskonseptiamme, josta räätälöidään irtisanotuille henkilöille sopiva valmennuskokonaisuus.

Valmennuksessa: 

 • Rakennetaan omannäköistä *työ*elämää turvallisessa ympäristössä kokeneen valmentajan tuella.
 • Tuetaan tunteiden käsittelyssä muutostilanteessa.
 • Kehitetään itsetuntemusta, tunnistetaan omat tarpeet ja toiveet, kirkastetaan vahvuudet, arvot ja motivaatiotekijät.
 • Kirkastetaan unelmat, pohditaan erilaisia vaihtoehtoja kuten uusi työ, yrittäjyys, opiskelu tai muu.
 • Tuetaan selkeän etenemissuunnitelman teossa ja etenemisessä uutta kohti.

Omannäköinen *työ*elämä ryhmävalmennus 

Outplacement, eli uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset ovat tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa. Outplacement -valmennus tähtää siihen, että uusi työ tai muu ratkaisu löytyy, tai vähintäänkin on olemassa selkeä ja toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma. Valmennustyössämme hyödynnämme omannäköinen *työ*elämä -valmennuskonseptiamme.

Ryhmävalmennus koostuu kolmesta yhteisestä ryhmävalmennuksesta, jossa hyödynnetään vertaistukea ja varmistetaan, että jokaisen saa eväitä eteenpäin. 

Ryhmävalmennuksissa keskitytään itseanalyysitehtävien, tarvittaessa ansioluettelon päivityksen lisäksi nykyaikaisten työnhakumenetelmien kartoituksen sekä haastatteluun valmistautumisen. 

Ryhmävalmennukset sisältävät aina myös henkilökohtaisia tapaamisia valmentajan kanssa, tapaamisten määrä vaihtelee kolmesta viiteen kertaan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa yhdessä valmentajan kanssa keskitytään niihin osa-alueisiin, joissa henkilö toivoo lisäsparrausta.

 Ryhmävalmennuksessa:

 • Rakennetaan  yhdessä jokaiselle omannäköistä *työ*elämää turvallisessa ympäristössä kokeneen valmentajan tuella.
 • Tuetaan tunteiden käsittelyssä muutostilanteessa.
 • Kehitetään itsetuntemusta, tunnistetaan omat tarpeet ja toiveet, kirkastetaan vahvuudet, arvot ja motivaatiotekijät.
 • Kirkastetaan unelmat, pohditaan erilaisia vaihtoehtoja kuten uusi työ, yrittäjyys, opiskelu tai muu.
 • Tuetaan selkeän etenemissuunnitelman teossa ja etenemisessä uutta kohti.

Henkilökohtainen valmennus keskittyy niihin asioihin, joihin henkilö itse toivoo lisäsparrausta. 

Palautetta Päivittäin 

Kuinka usein ja kuinka paljon saamme palautetta tai annamme sitä toisillemme työpäivän aikana? Mistä johtuu se, ettei kiitoksia noteerata ja palautetta saa usein vasta kun jokin on jo pielessä? Tässäkin asiassa vain harjoitus tekee mestarin. 

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Tunnistetaan yksilölliset tarpeemme palautteen osalta
 • Pohditaan yhdessä, millaista palautetta kollegat kaipaavat?
 • Tarkastellaan eri kommunikointivälineiden vaikuttavuutta vuorovaikutuksen kannalta
 • Kokeillaan erilaisia tapoja antaa ja vastaanottaa palautetta
 • Simuloidaan näyttelijän avulla tositilanteita huumorin sävyttämänä

Moninaisuus On Rikkaus 

Erilaiset ihmiset, toimintatavat, opitut roolit, kokemukset ja erilaiset kulttuurit sekoittuvat tämän päivän työelämässä joko sujuvasti, hienosti tai joskus hiukan takellellen- joka tapauksessa ne sekoittuvat ja syntyy työpaikan/ organisaation oma Kulttuuri.  

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Tunnistatte olemassa olevan toimintakulttuurin kivijalat 
 • Saatte huomata kuinka helppoa on olla eri mieltä ja kuinka helposti voikaan olla samaa mieltä 
 • Keskustellaan miten hyväksyminen ja ymmärtäminen eroavat toisistaan 
 • Saa olla utelias ja se on hyve aikuisenakin 
 • Työstetään psykologista turvallisuutta työssä 
 • Pääsette sopimaan yhteisiä pelisääntöjä sujuvan toimintakulttuurin rakentumisen tueksi. 

  Uusi Arki- jatkavan henkilöstön valmennus 

  Sopeuttamistilanne on raskasta paitsi esimiehille ja irtisanotuille, myös niille, jotka jatkavat yrityksen palveluksessa. Pinnalla voi olla vahvoja tunteita pelosta iloon ja onnesta kauhuun, jopa kaikkia yhtä aikaa. On tärkeää löytää nopeasti yhteinen suunta ja uudet roolit, jotta työyhteisö pysyy toimintakykyisenä ja tuottavana. 

  Ennen valmennusta tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen.

   

  Valmennuksessa:

  • Keskustellaan tilanteesta ja sen aiheuttamista tunteista
  • Pohditaan, miten yksilöinä ja yhteisönä käsittelemme tilannetta 
  • Keskustellaan siitä, mikä muuttuu, mikä säilyy ja tunnistetaan voimavaroja, joita nyt tarvitaan
  • Tunnistetaan keinoja, joilla jokainen voi omalla panoksellaan vaikuttaa omaan ja työyhteisön onnistumiseen myös jatkossa.

  Tartu luuriin

  Soittamisen kynnys voi joskus kasvaa liian korkeaksi. Soittaminen asiakkaalle palvelu- tai tukimielessä voi tuntua epämukavalta, ja sen lykkäämiseen löytyy monta syytä ja ajanvietettä.

  Poikkeusaikana jopa kuulumisten kysyminen puhelimitse voi olla epämieluisaa ja jäädä tekemättä. Soittaisinko hänelle, vai voinko hoitaa tämän sähköpostilla?  Entä soittaminen mahdolliselle tulevalle asiakkaalle?  Pitäisi, tekisin, jos, sitten kun… onko tämä tuttua?

  Energiaa kuluu soittamisen välttelyyn aivan turhaan, sillä omia pelkoja, heikkouksia, jännitystä ja kuluttavia uskomuksia voi muuttaa valmennuksen avulla. Ennen valmennusta osallistujat vastaavat ennakkokyselyyn sähköisesti.

   

  Valmennuksessa:

  • Tunnistetaan omia vahvuuksia vuorovaikutustilanteissa

  •  Pohditaan ihmisten erilaisuutta vuorovaikutuksen ja motivaation näkökulmasta

  • Oivalletaan mahdolliset rajoittavat uskomukset, jotka haittaavat ajattelua ja toimintaa

  • Harjoitellaan rakentavien ja positiivisten ajattelumallien tekemistä

  • Valjastetaan jännityksen tunteet voimavaraksi

  • Treenataan soittamista.

  Kiireen kampitusaamu

  Jatkuva kiire, keskeytykset ja riittämättömyyden tunne ovat yleistyneet monessa organisaatiossa. 

  Asiantuntijatyössä kunkin yksilölliset voimavarat, stressin purkaminen ja palautuminen ovat tärkeitä osatekijöitä työssäjaksamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta.

  Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen. 

  Valmennuksessa

  • Pysähdyt tarkastelemaan omaa aikakäsitystäsi, ajanhallintaa ja yhteisön työtapoja.
  • Huomaat osaavasi enemmän ja pystyväsi parempaan kuin mitä muistitkaan
  • Tunnistat ajankäyttösi suunnitteluun ja tehtävien priorisointiin liittyvät haasteet
  • Saat konkreettisia vinkkejä, joista valitset sopivimmat käyttöösi