Yksilöille

 

Aloitamme valmennusyhteistyön tutustumalla ensin teihin ja tavoitteisiinne, työkulttuuriinne ja henkilöstön ajatuksiin. Tutustuminen tapahtuu haastattelemalla eri osapuolia.

Sen jälkeen suunnittelemme valmennuksen tarkan sisällön ja toteutustavan. 

Voimme myös hyödyntää erilaisia työkaluja, kuten Coachingia, WorkPlace Big Fivea tai Thomas-analyysiä.

 

Coachingilla Tavoitteeseen

Coaching on tehokas ja intensiivinen kehittämismuoto – prosessi, jossa coach auttaa coachattavaa itse löytämään ratkaisut ja vaihtoehdot sekä hyödyntämään potentiaaliaan ja voimavarojaan saavuttaakseen tavoitteensa.

Coachingissa korostuu valmennettavan oma rooli ja aktiivisuus. Tuloksellisuutta valmennukseen antaa coach taidoillaan ohjata keskustelua kysymyksin, jotka avartavat ja ohjaavat ajattelua. Coaching lisää valmennettavan itsetuntemusta ja pystyvyyden tunnetta.

Coachingissa keskitytään vahvuuksiin ja ratkaisukeskeisellä työskentelyllä coachattavan potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen. Coaching tarjoaa aikaa ajattelulle sekä valmennettavalle henkilölle tilaisuuden ”kuulla omaa ääntään” ammatticoachin tehdessä nykyistä ajattelua laajemmalle auttavia ja tavoitetta kohti ohjaavia kysymyksiä, aktiivisesti kuuntelemalla ja kertomalla havainnoistaan sekä tekemällä yhteenvetoja kuulemastaan. Coach voi antaa myös tehtäviä, jotka tukevat uutta ajattelua ja toimintaa. Yksilöllisessä ja luottamuksellisessa valmennuksessa voidaan käsitellä asenteiden ja motivaation sekä mahdollisesti rajoittavien uskomusten vaikutusta valmennettavan ajatteluun ja tekemiseen.

Coachingin hyöty yritykselle

Coaching vahvistaa itsenäistä ajattelua ja ohjaa coachattavan fokuksen ja energian tavoitteiden saavuttamiseen. Kun yrityksen strategiset tavoitteet on kytketty coachingin tavoitteisiin, tuo coachingprosessi tavoitteet konkreettisiksi ja ymmärrettäväksi sekä ohjaa tekemistä tehokkaasti tavoiteltuun suuntaan. Kun koko tiimi tai organisaatio hyödyntää coaching-valmennusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvointi sekä tulokset paranevat. Tiimi- ja ryhmäcoaching tarjoaa myös vertaisoppimista ja lisää yhteistyötä.

Coaching käytännössä

Coachingprosessi alkaa valmentajan eli coachin tapaamisesta, jolla varmistetaan coachin sopivuus valmennettavan kanssa yhdessä. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan tavoitteesta ja yhteisen työskentelyn toiveista.

Coaching prosessin kesto vaihtelee muutamasta valmennuskerrasta vuodenkin kestävään kehittämisyhteistyöhön. Yleisimmin coaching valmennuskerrat ovat kestoltaan 60–90 minuuttia.

Mikäli tavoitteet määritellään yhdessä organisaation kanssa, voidaan coachingprosessi aloittaa myös ns. kolmikantatapaamisella, jossa tavoitteen ja mittareiden määrittely tehdään yhdessä esimiehen, valmennettavan asiantuntijan ja coachin kanssa. Tällöin tavoitteiden saavuttamista myös arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa coachingprosessin päätteeksi. Itse valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia coachin ja valmennettavan kesken.  

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tavoitteeseenne sopivasta coachingvalmennuksesta.

Kansainvälisen Coaching yhdistyksen ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

 

 

Asiakkaan kokemus Coachingista

Tiimiläiseni kehityskeskustelussa kävi ilmi, että hän kaipaisi lisää työkaluja työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi. Olin jo aiemmin tutustunut coachingiin kehittymisen välineenä ja ehdotin tiimini jäsenelle, että coaching voisi olla hyvä väline peilata omia tavoitteita ja toiveita paremman balanssin saavuttamiseksi. Hän innostui ajatuksesta ja päätimme kokeilla yksilöcoachingia. Minua miellytti myös lähestyminen coachingiin, missä potentiaalisella coachattavalla oli mahdollisuus tavata coach ilman mitään sitoumuksia, jotta yhteistyö coachin kanssa olisi sujuvaa ja luottamus syntyisi mutkattomasti. Kolmikantakeskustelussa, eli yhdessä Careerjoyn coachin, coachattavan ja minun kanssani kävimme läpi sessioiden tavoitteet ja toiveet. Coachingin päätyttyä kävimme vielä yhdessä läpi, mikä oli muuttunut ja tiimiläiseltä saamani palautteen myötä vakuutuin taas kerran coachingin voimasta.

Petri Ojala
CIO

Omannäköinen *työ*elämä

Irtisanotuksi tuleminen voi olla kova paikka. Siihen saattaa liittyä vaikeita tunteita, epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta.

Outplacement, eli uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset ovat tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa. Outplacement -valmennus tähtää siihen, että uusi työ tai muu ratkaisu löytyy, tai vähintäänkin on olemassa selkeä ja toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma. Valmennustyössämme hyödynnämme omannäköinen *työ*elämä -valmennuskonseptiamme, josta räätälöidään irtisanotuille henkilöille sopiva valmennuskokonaisuus.

Valmennuksessa: 

  • Rakennetaan omannäköistä *työ*elämää turvallisessa ympäristössä kokeneen valmentajan tuella.
  • Tuetaan tunteiden käsittelyssä muutostilanteessa.
  • Kehitetään itsetuntemusta, tunnistetaan omat tarpeet ja toiveet, kirkastetaan vahvuudet, arvot ja motivaatiotekijät.
  • Kirkastetaan unelmat, pohditaan erilaisia vaihtoehtoja kuten uusi työ, yrittäjyys, opiskelu tai muu.
  • Tuetaan selkeän etenemissuunnitelman teossa ja etenemisessä uutta kohti.
careerjoy_HR_services_2